Beiratkozás a 2021/2022-es tanévre

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Szigetszentmiklósi József Attila Álalános Iskolába történő beiratkozás az alábbi módon történik.

Lehetőség szerint online módon a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül 2021. április 10. 0:00 óra és 2021. április 16. 24:00 óra között az e-Ügyintézés oldalán (segítséget találnak a honlapunkon) 

Szükség esetén személyesen időpont egyeztetést követően az iskolánkban 2021.04.15-én és 2021.04.16-án, időpontegyeztetés a kapcsolat@szigja.hu e-mail címen vagy a 06-20/485-6353 telefonszámon

Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni

Az alábbi kérdőív kitöltésével az adatok megadása mellett Önök jelezhetik kéréseiket az osztályba sorolást és délutáni foglalkozást illetően. A kitöltés mindenki számára javasolt. 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatására a jelenlegi helyzetre való tekintettel a 2021/22-es tanév első napjáig, várhatóan augusztus utolsó hetében lesz lehetőség.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány 
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya 
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
 • Adatlap 2021/2022
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
 • Nyilatkozat étkezési igényről
 • Nyilatkozat kedvezményes étkezéshez 2021/2022
 • Nyilatkozat etika vagy hit és erkölcstan oktatásról
 • Adatkezelési tájékoztató

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat az iskola honlapjáról a Hivatalos dokumentumok oldalán letöltheti. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. 

Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatátszemélyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek

A beiratkozás után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezés az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, körzetes és nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig dönt az intézményvezető a gyermekek felvételéről. 

Ezt követően az intézmény hivatalos levélben értesítőt küld a döntésről a megadott lakcímre.

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ honlapján elérhető információk a beiratkozással kapcsolatban:

Diákigazolvány igénylésének menetéről az Oktatási Hivatal oldalán tájékozódhat:

Felhívom figyelmüket, hogy a beiratkozás során a csak egyetlen általános iskolába kérhetik gyermekük felvételét!

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát.

Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. 

Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Mint Önök előtt is ismeretes a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4) bekezdése alapján:

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni (személyes megjelenés esetén) a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító. 
 • gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Felhívnám a figyelmet továbbá, hogy hivatkozott jogszabály (6-8) bekezdései alapján:

 • Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.
 • (7) *  Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
 • (8) *  Ha az iskola igazgatója felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, akkor az iskola igazgatója, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az iskola igazgatója az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább két időpont közül a tanuló szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, akkor vélelmezni kell, hogy a tanuló nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében, és ennek alapján az iskolai felvétel megtagadható.

A Kormányhivatal által megküldött adatok alapján az iskolánk körzetébe tartozó leendő elsős tanulók létszáma magas, így kevés esély van arra, hogy körzeten kívüli tanulót felvegyünk iskolába. A fennmaradó helyekre első sorban a nem körzetes testvérgyerekeket és iskolánk pedagógusainak gyermekeit tudjuk felvenni korlátozott létszámban. Kérem ebben megértésüket!

Szabó Lídia
intézményvezető