Könyvtár

A könyvtár neve: Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola könyvtára

A könyvtár fenntartójának neve: A Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola fenntartója, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A fenntartó az iskola költségvetésében gondoskodik a könyvtár fenntartásáról és fejlesztéséről.

Címe: 2310 Szigetszentmiklós Radnóti Miklós u. 6.

Telefon: 06-24/530-860/126

Elhelyezése: Az iskola épületén belül, az A épület első emeletén helyezkedik el, jól megközelíthető helyen, a folyosó legvégén, a 112-es teremben. Tágas, világos, zárható helység, megfelel a tűzvédelmi előírásoknak. Alkalmas egy tanulócsoport befogadására.

Alapterület: 35 m², (szabadpolcos könyvtárterem és olvasóterem).

Jellege: zárt könyvtár. Csak az iskolai tanulói, tanárai és dolgozói vehetik igénybe

A könyvtár története: 1955-ben az iskolaépület átadásával egy időben kezdte meg működését, azóta működik a jelenlegi helyén.

Ülőhelyek száma az olvasóteremben: 16 darab + 3 főnek internet hozzáférési lehetőség

Használata: Ingyenes (alapszolgáltatások esetén). A szabadpolcos könyvtárterem elzárható az olvasóteremtől, így ezt a helyiséget más alkalmakkor is használjuk (nyelvi órák, korrepetálások, szakkörök).

Dokumentumok száma: kb. 7400

Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel:

 • a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állomány szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoztatására,
 • legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte,
 • tanítási napokon a tanulók, pedagógusok, iskolai dolgozók részére megfelelő időpontban a nyitva tartás biztosítása,
 • rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, katalógus építéséhez szükséges eszközökkel

Az iskolai könyvtár célja, feladata:

Célja: segítse elő az iskolában folyó oktató és nevelőmunkát; a rendelkezésre álló dokumentumokkal biztosítsa a szakmai színvonal megtartását, emelését; segítse elő a könyvtárhasználók (tanárok, tanítók, nevelők, tanulók, egyéb dolgozók) általános és szakmai műveltségének elmélyítését, kiszélesítését. A folyamatosan korszerűsített könyvtárállomány segítségével közvetítse az új, modern ismereteket.

Az intézmény könyvtárának általános feladatai: Az intézmény könyvtárának – mint a nevelő oktató tevékenység szellemi bázisának – fő feladatai a következők:

 • elősegíti az iskola szervezeti és működési szabályzatában és pedagógiai programjában rögzített célok helyi megvalósítását,
 • biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére az oktatáshoz és a tanuláshoz szükséges információkat, ismerethordozókat (szak és általános jellegű könyvek, folyóiratok, audiovizuális eszközök, stb.)
 • gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja,
 • rendszeres, folyamatos tájékoztatást nyújt a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,
 • részt vesz, illetve közreműködik az intézmény – oktatási, nevelési helyi tantervének megfelelő
 • könyvtári tevékenységében (tanóra tartása a könyvtárban, bevezetés a könyvtárhasználatba, művelődési és iskolai egyéb programok, vetélkedők szervezése, segítség nyújtása különféle könyvtári dokumentumok, segédeszközök biztosítása, stb.),
 • biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak hozzáférhetőségét (tájékoztatás, információcserék, dokumentumok beszerzése segítségével),
 • a fenntartó részére statisztikai adatokat szolgáltat
 • egyéb feladatok: közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében és lebonyolításában

A könyvtár szolgáltatásai a következők:

 • szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, cd, dvd kölcsönzése (az utóbbiak korlátozott számban),
 • tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédeszközök (pl.: térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek stb.) kölcsönzése,
 • információgyűjtés az internetről a könyvtárostanár segítségével,
 • lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasótermi használata,
 • tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról.
 • más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása
 • könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása
 • tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak által nyújtott szolgáltatásokról

A könyvtár használóinak köre:

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói a nyitva tartási időben használhatják. Minden beiratkozott olvasó köteles a könyvtárostanár felé jelezni, ha személyes adataiban változás következik be. A könyvtárhasználat ingyenes.

A könyvtárhasználat szabályai:

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni, a kölcsönzés szabályai szerint (3 hét / 2 db könyv). Kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel lehet. A kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható 3 hétre, ha nincs a dokumentumra előjegyzés. A tankönyvek, tanulási segédletek, feladatgyűjtemények kölcsönzése esetén ettől el lehet térni egy tanév határidőre. A határidő lejártakor vagy a tanév végén, a kölcsönzött könyveket vissza kell szolgáltatni. Ha a tanuló többször vagy jelentősen túllépi a határidőt, az adott tanévben a kölcsönzési jogát a könyvtárostanár felfüggesztheti. Az olvasó anyagi felelősséggel tartozik az általa használt dokumentumokért. Az elveszett vagy megrongálódott dokumentumot az olvasó köteles kicserélni vagy annak árát megtéríteni.

A tanulók és iskolai dolgozók tanuló- illetve munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után lehet megszüntetni.

A nyitva tartás:

Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje minden tanévben az órarendek figyelembe vétel kerül kialakításra. A nyitvatartási időt – a személyi és tárgyi feltételek függvényében – a jogszabályoknak megfelelően az iskola igazgatója hagyja jóvá. A könyvtár minden év szeptember elsejétől júniusban az utolsó tanítási nappal bezárólag tart nyitva. Az iskolai szünidőben zárva tart.

A könyvtárban elhelyezett számítógépek használata:

A könyvtárban található 2 db számítógépet csak az iskolai könyvtár beiratkozott olvasói használhatják, előzetes feliratkozás után a könyvtár nyitva tartási idejében. Az internetes számítógépek használata minden beiratkozott olvasó számára ingyenes. Tanári felügyelet nélkül a számítógépek használata tilos. A tanulók felelősséggel tartoznak a számítógép hibáinak, esetleges hiányosságainak azonnali bejelentéséért.

A könyvtári állomány elhelyezése:

A könyvtár az iskola A épületének első emeletén, a folyosó végén, a 112. teremben, jól megközelíthető helyen helyezkedik el. A helyiség kialakítása során figyelembe vették:

 • az állomány nagyságát
 • a dokumentumtípusok féleségét, mennyiségét,
 • a könyvtár differenciált szolgáltatásait,
 • az iskola könyvtárhasználati igényének jellegét és mértékét.

A különböző típusú dokumentumok szabadpolcon helyezkednek el.

A helyben olvasás, könyvtári szakórák megtartása és a tanulói-tanári kutatóhelyek biztosítottak.

A könyvtári állomány tagolása:

A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok biztosítják a tanítás-tanulás és a kutatómunka eszközigényét. Az állományrészek tagolása, elhelyezése alkalmazkodik a használói igényekhez.

Az állomány szabadpolcon van elhelyezve, ezáltal megvalósul a hozzáférhetőség elve. Az állományrészek tagolása: kézikönyvtár; ETO szerinti ismeretközlő irodalom; szépirodalom betűrendben, külön kiemelve a magyar és világirodalom versei, prózája illetve a kötelező olvasmányok; folyóiratok; kazetták, CD-k, CD-ROM-ok, hanglemezek; tankönyvek tantárgyak szerint.

A kézikönyvtár dokumentumai csak helyben használhatók ill. tanórai felhasználásra, elhelyezésük:

 • szakirodalom ETO-szakrendben,
 • folyóiratok tematikus rendben,
 • tankönyvek tantárgyi elhelyezésben.

A tanári kézikönyvtár dokumentumait csak a szaktanárok használhatják, ill. kölcsönözhetik.

Könyvtárból kihelyezett letétek:

Iskolánk két telephelyen működik. Az iskolai könyvtár a Radnóti Miklós úti telephelyen található, a Csokonai úti tagintézményben kihelyezett letét található meg.